WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

logoStichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) is een platform waarin alle onderdelen van de industriële watersector vertegenwoordigd zijn, zowel eindgebruikers, kennisinstituten en adviesbureaus, als de branchevereniging van leveranciers. Daarnaast maken ook waterschappen en de drinkwaterindustrie onderdeel uit van het SKIW-netwerk.

Met het platform stimuleert SKIW de samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van industriële watertechnologie.

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) richt zich op het stimuleren van kennisuitwisseling op het gebied van industriële watertechnologie. De stichting onderscheidt zich van andere platforms doordat alle onderdelen van de industriële watersector vertegenwoordogd zijn, zowel eindgebruikers, kennisinstituten en adviesbureaus, als de branchevereniging van leveranciers. Daarnaast maken ook waterschappen en de drinkwaterindustrie onderdeel uit van het SKIW-netwerk.

Tevens wordt bij de samenstelling van het bestuur rekening gehouden met de noodzaak om contacten te leggen met andere platforms voor kennisuitwisseling, zoals ENVAQUA, KNW Waternetwerk, KWR, VEMW en Wetsus. Het secretariaat van SKIW wordt verzorgd door VEMW.

Missie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie heeft als doel de actuele kennis van watertechnologie voor de industrie en haar omgeving te waarborgen en deze kennis breed toegankelijk te laten zijn.

Visie

SKIW heeft geen winstoogmerk. Door middel van kennisuitwisseling draagt de stichting bij aan innovaties op het gebied van watertechnologie voor de industrie. Daarnaast bevordert SKIW de opinievorming over relevante technologie, wetgeving en milieuaspecten. Door middel van deze ontsluiting van beschikbare deskundigheid wil SKIW een positieve invloed hebben op het vestigingsklimaat voor, en concurrentiepositie van de industrie.

Doelstellingen

  • SKIW ondersteunt kennisopbouw en -beheer, bevordert de onderlinge samenwerking tussen alle partijen en stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaring, o.a. door het organiseren van het jaarlijkse Nationale Watersymposium, symposia waarbij praktijkcases van biologische waterzuivering centraal staan en andere bijeenkomsten.
  • Inhoudelijke bijdragen rond bijvoorbeeld Legionellapreventie en -beheer bij koeltorensystemen en biologische waterzuiveringsinstallaties; de herziening van de BAT Cooling; watergebruik, -hergebruik en -zuiveringsmethoden.
  • Kennis verspreiden door deelname aan de redactieadviesraad van het Vakblad H2O.
  • Kennisnetwerken door deelname in Kennisgroepen van organisaties in de sector, zoals ENVAQUA, KNW Waternetwerk, KWR en VEMW.
  • Deelname in projecten, zoals IMPROVED en het TKI-project Koelwaterconditionering.
  • Via een loketfunctie advies geven en informatie verstrekken.